struna tražilica

image shadow

proton-donor

kiselina koja predaje proton bazi

kemija

protoniranje

vezanje protona na atom, molekulu ili ion

kemija

prototropija

tautomerija u kojoj se premještaju protoni

kemija

protuioni

ioni suprotnoga naboja koji se u kromatografiji ionskih parova dodaju pokretnoj fazi radi nastajanja neutralnoga ionskog para

kemija

protukružno razvijanje

nanošenje uzorka i pokretne faze na rub kruga koji putuju prema njegovoj sredini

kemija

protuotrov

tvar koja neutralizira djelovanje otrova na organizam

kemija

protutijelo

protein koji proizvodi imunosni sustav prilikom izlaganja stranoj molekuli i sa sposobnošću specifičnoga vezanja na antigen čijim je djelovanjem nastao

kemija

protuvezne molekulske orbitale

molekulske orbitale koje smanjuju elektronsku gustoću između atoma

kemija

provodnost

svojstvo tvari da provodi električnu struju

kemija

prozirni papir

papir proizveden od vlakana visoke kvalitete kroz koji je vidljiv tisak na drugoj strani ili sljedećemu listu papira

temeljne tehničke znanosti