struna tražilica

image shadow

arini

monociklički i policiklički aromatski ugljikovodici u kojima su ugljikovi atomi vezani naizmjenično jednostrukom, dvostrukom i barem jednom trostrukom vezom

kemija

aritmetička sredina

zbroj vrijednosti niza podataka podijeljen s brojem podataka

kemija

aromatičnost

osobina konjugiranih cikličkih poliena, slobodnih elektronskih parova ili praznih molekulskih orbitala koji su stabilniji od onih stabiliziranih samom konjugacijom

kemija

aromatske karboksilne kiseline

kiseline u kojima je karboksilna skupina vezana na aromatski ostatak

kemija

aromatski prsten

ciklička struktura sastavljena od naizmjeničnih jednostrukih i dvostrukih veza u kojoj je šest π-elektrona jednakomjerno raspoređeno

kemija

aromatski spojevi

organski spojevi koji sadržavaju barem jedan aromatski prsten

kemija

aromatski ugljikovodici

ugljikovodici koji sadržavaju barem jedan aromatski prsten

kemija

aromatsko halogeniranje

elektrofilna aromatska supstitucija kojom se u prisutnosti Lewisove kiseline kao katalizatora halogeni element veže na aromatski prsten

kemija

aromatsko nitriranje

elektrofilna aromatska supstitucija kojom se nitronijev ion, nastao reakcijom dušične i sumporne kiseline, veže na aromatski prsten

kemija

aromatsko sulfoniranje

elektrofilna aromatska supstitucija kojom se sumporov trioksid, dobiven zagrijavanjem koncentrirane sumporne kiseline, zamjenjuje vodikovim atomom aromatskoga prstena

kemija