struna tražilica

image shadow

radarsko pokrivanje

područje radarskoga nadzora jedne radarske postaje ili više njih

tehnologija prometa i transport

radarsko preklapanje

preveliko približavanje dvaju ili više radarskih odziva na pokazivaču s obzirom na njihov razmak i/ili azimut

tehnologija prometa i transport

radarsko prepoznavanje

stanje u kojemu kontrolor zračnoga prometa može sa sigurnošću utvrditi identitet zrakoplova čija se radarska pozicija vidi na radarskome zaslonu

tehnologija prometa i transport

radarsko prilaženje

faza završnoga prilaženja prema uputama radarskoga kontrolora

tehnologija prometa i transport

radarsko razdvajanje

razdvajanje s pomoću radara u skladu sa zadanim minimumima

tehnologija prometa i transport

radiodaljinomjer

rutno ili prilazno radionavigacijsko sredstvo za određivanje kose udaljenosti zrakoplova od poznatoga zemljopisnog položaja na Zemlji

tehnologija prometa i transport

radiofar

radionavigacijsko sredstvo za određivanje položaja ili smjera

tehnologija prometa i transport

radiogoniometarski podatak

podatak o smjeru zračenja zemaljske radiopostaje dobiven s pomoću radiogoniometarskoga uređaja

tehnologija prometa i transport

radiokompas

radionavigacijski uređaj za određivanje smjera leta radiovalovima

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

radiokomunikacija

govorna komunikacija između radiopostaja

tehnologija prometa i transport