struna tražilica

image shadow

sastavna rečenica

nezavisnosložena rečenica u kojoj sadržaji surečenica ne moraju imati tješnju značenjsku vezu, ali kojom se može izricati i uzročno-posljedični, vremenski, mjesni, načinski ili uvjetni odnos među surečenicama

filologija

satemski jezici

skupina jezika indoeuropske porodice u kojima su odraz prajezičnih palatovelara koronalni tjesnačnici ili slivenici

filologija

sažimanje samoglasnika

pojava u kojoj od dvaju samoglasnika nastaje jedan

filologija

sekundarna domena

sporedna domena koja se naknadno aktivira pri značenjskoj interpretaciji nekoga leksema

filologija

sekundarna prilagodba

prilagodba posuđenice nakon ulaska u sustav jezika primaoca na fonološkoj, pravopisnoj, morfološkoj i semantičkoj razini

filologija

sekundarni jezik

jezik kojim se dvojezični govornik slabije i rjeđe služi

filologija

sekundarni poluglas

poluglas koji nije iskonski

filologija

sekundarni suglasnički skup

suglasnički skup koji je nastao ispadanjem slaboga poluglasa

filologija

semantem

sadržaj leksema kao nosilac njegova leksičkoga značenja

filologija

semantička banka stabala

parsirani tekstni korpus koji ima označenu semantičku strukturu rečenica

filologija