struna tražilica

image shadow

načelo podskupa

načelo distribuirane morfologije prema kojemu se fonološki sadržaj rječničke jedinice unosi kao ostvaraj niza sintaktičko-semantičkih obilježja ako se jedinica podudara u svim obilježjima specificiranim u sintaktičkoj strukturi ili u njihovu podskupu

filologija

načelo prirodnosti

opće načelo rekonstrukcije prema kojemu promjene uspostavljene rekonstrukcijom moraju biti vjerojatne

filologija

načelo projekcije

središnje načelo teorije vezanja i upravljanja prema kojemu leksičke jedinice preslikavaju svoja svojstva na sintaktičke skupine

filologija

načelo semantičke koherencije

načelo koje kaže da sudioničke uloge odgovaraju argumentnim ulogama s kojima se preklapaju, i to tako da je jedna uloga inačica druge

filologija

načelo simboličnosti

načelo iz kognitivnih pristupa jeziku koje drži da je temeljna jedinica gramatike spoj oblika i značenja

filologija

načelo suradnje

temeljno načelo vođenja uspješnoga razgovora zasnovano na očekivanju međusobne suradnje sudionika komunikacije

filologija

način

shematska kategorija u perspektivnome sustavu koja se odnosi na to je li točka perspektive statična ili dinamična

filologija

nadimak

ime koje zamjenjuje pravo ime ili se upotrebljava uz njega, a stječe se u društvu najčešće zahvaljujući kakvoj osobini

filologija

nadređeni jezik

jezik koji je bolje usvojen, koji ne treba svjesno nadgledati i na koji se govornik prebacuje kad zapne u inome jeziku

filologija

nadređeni naziv

najbliži naziv čiji je opseg širi od opsega definiranoga naziva i s pomoću kojega se taj naziv definira

filologija