struna tražilica

image shadow

ilokucijski čin

govorni čin u kojemu se ostvaruje govornikova namjera da izgovorenim sadržajem djeluje na koga ili učini što na temelju ilokucijske snage iskaza

filologija

ime

riječ ili skupina riječi koja služi za imenovanje i identifikaciju denotata

filologija

ime stranoga podrijetla

ime preuzeto iz drugoga jezika koje se više ne osjeća kao tuđe

filologija

ime ulice

ime prometnice u naseljenome mjestu kojom se kreću vozila i pješaci ili prometne površine zajedno sa zgradama i drugim sadržajima s njezinih obiju strana

filologija

imenica

promjenjiva riječ kojom se označuju bića, stvari ili pojave, mijenja se po padežima i brojevima, a ima svoj rod

filologija

imenička dopuna

dopuna kojoj imenica otvara mjesto u rečenici

filologija

imenička valentnost

svojstvo imenice da otvara mjesto imeničkim dopunama kojima određuje broj i vrstu

filologija

imenovanje

egzercitiv kojim se komu ili čemu dodjeljuje kakvo ime ili se koga postavlja na kakvu dužnost

filologija

imenovanje

postupak kojim se imenuje osoba, mjesto ili predmet

filologija

imenovatelj

osoba, skupina ljudi ili institucija koja imenuje druge osobe, mjesta, predmete i ostalo

filologija