struna tražilica

image shadow

ekolingvistika

jezikoslovno područje koje proučava ulogu jezika u odnosu čovjeka prema prirodnome okolišu i biološkim vrstama te utjecaj prirodnoga okoliša na promjene u jeziku

filologija

eksplicitna norma

norma koja je propisana normativnim priručnicima

filologija

eksplicitni performativ

performativ kojim se jasno upućuje na činjenje izvanjezične radnje

filologija

ekspozitiv

iskaz kojim se izražava tvrdnja u obliku govora ili izlaganja

filologija

ekspresiv

ilokucijski čin kojim govornik izražava svoj odnos prema komu ili čemu

filologija

ekspresivna funkcija jezika

funkcija jezika kojom se izražava govornikov subjektivni odnos prema sadržaju poruke ili sugovorniku

filologija

ekspresivna funkcija teksta

funkcija teksta kojemu je temeljna značajka stil kojim je pisan

filologija

ekstenzija

kategorizacijski odnos koji se uspostavlja između prototipnih i rubnih značenja koja elaboriraju neku shemu

filologija

ekvivalentnost

svojstvo prijevoda da su jezične, paradigmatske, stilske i tekstne značajke polaznoga teksta očuvane u ciljnome tekstu

filologija

elaboracija

odnos u kojemu jedna semantička struktura specificira općenitiju ili shematičniju semantičku strukturu

filologija