struna tražilica

image shadow

aktant

bića ili stvari koji sudjeluju u procesu

filologija

aktiv

glagolsko stanje kojim se izriče radnja koju vrši subjekt

filologija

aktivna dvojezičnost

dvojezičnost koja uključuje govorenje i pisanje na drugome jeziku

filologija

aktivni leksik

riječi koje govornik upotrebljava i kojima se označuju pojave aktualne društvene, političke, ideološke, znanstvene i druge izvanjezične stvarnosti, suvremeni predmeti i pojave, suvremena znanstvena i tehnička postignuća itd.

filologija

akuzativ

četvrti padež u sklonidbi, odgovara na pitanje Koga?, Što?

filologija

akuzativna dopuna

glagolska dopuna koja ima sintaktičku ulogu izravnoga objekta

filologija

alat za računalno pomognuto prevođenje

specijalizirani računalni program kojim se prevoditelj koristi pri računalno pomognutome prevođenju

filologija

algoritam za gramatičko označivanje

algoritam s pomoću kojega se pridružuju oznake za vrstu riječi pojavnicama u korpusu

filologija

alofon

različiti ostvaraji istoga fonema

filologija

alomorf

jedan od više ostvaraja istoga morfema

filologija