struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

indirektni trošak

trošak koji se ne može izravno pratiti prema nositeljima, nego se na nositelje alocira s pomoću računovodstvenih metoda alokacije

ekonomija

induktivna metoda

opća revizijska metoda koja polazi od ispitivanja pojedinačnih slučajeva na temelju kojih se dolazi do spoznaje o općemu stanju u poslovanju poduzeća

ekonomija

informacije i komunikacija

sastavnica sustava internih kontrola unutar koje menadžment mora osigurati da zaposleni budu u potpunosti informirani o poslovnim politikama, planovima i programima koji se neposredno odnose na njihove obveze i odgovornosti te da sve važne informacije doista dolaze do osoba na koje se odnose

ekonomija

inherentni rizik

dio rizika znatnoga pogrešnog prikazivanja koji se odnosi na rizik zbog određenih karakteristika relevantne klase transakcija, stanja računa ili objavljivanja

ekonomija

inkrementalna analiza

proces koji se primjenjuje za identifikaciju prihoda i troškova koji se mijenjaju primjenom svake pojedine alternative

ekonomija

inozemno poslovanje

poslovanje ovisnoga subjekta, pridruženoga subjekta, zajednički posao ili podružnica izvještajnoga subjekta čije je poslovanje utemeljeno ili se provodi u državi ili valuti koja nije država ili valuta izvještajnoga subjekta

ekonomija

Institut internih revizora

najšire priznat promicatelj, obrazovna institucija te tvorac standarda, smjernica i certificiranja u struci interne revizije

ekonomija

instrument analize financijskih izvještaja

alat s pomoću kojega se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u informacije korisne za ocjenu sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća

ekonomija

instrument zaštite od rizika

derivatni ili nederivatni instrument za čiju se fer vrijednost ili novčane tokove očekuje da će kompenzirati promjene fer vrijednosti ili novčanih tokova određene stavke zaštićene od rizika

ekonomija

instrumenti harmonizacije računovodstva

instrumenti koji uključuju računovodstvene standarde, računovodstvene direktive Europske unije, Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća te smjernice i odluke relevantnih institucija kojima se provodi ujednačivanje računovodstvene prakse

ekonomija