struna tražilica

image shadow

aktuarska sadašnja vrijednost obvezujućih mirovinskih primanja

sadašnja vrijednost očekivanih plaćanja u okviru mirovinskoga plana u korist sadašnjih i bivših zaposlenika koja se mogu pripisati već obavljenomu radu

ekonomija

aktuarski dobitci i gubitci

dio ostale sveobuhvatne dobiti koji proizlazi iz povećanja ili smanjenja sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja zbog promjena aktuarskih pretpostavki i usklađenja na temelju iskustva

ekonomija

akumulirajuća naknada

naknada za odsutnost s posla koja se prenosi i kojom se može koristiti u narednim razdobljima ako se pravo na tu naknadu iz tekućega razdoblja potpuno ne iskoristi

ekonomija

akumulirana amortizacija

ukupan iznos umanjenja knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne nematerijalne ili materijalne imovine zbog njihova postupna trošenja u određenome razdoblju vijeka upotrebe

ekonomija

akumulirani gubitci od umanjenja

ukupan iznos gubitaka od umanjenja iskazanih u razdobljima u kojima knjigovodstvena vrijednost imovine premašuje nadoknadivu vrijednost imovine

ekonomija

alfa-koeficijent

netržišna premija rizika na određenu dionicu

ekonomija

alfa-rizik

rizik uzorkovanja prema kojemu revizor može prihvatiti točno iskazano stvarno stanje kao pogrešno

ekonomija

alokacija općih troškova proizvodnje

raspoređivanje općih troškova proizvodnje na nositelje radi utvrđivanja jediničnoga troška proizvodnje nositelja

ekonomija

amortizacija

postupno trošenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine tijekom korisnoga vijeka upotrebe

ekonomija

amortizirani trošak financijske imovine ili financijske obveze

iznos po kojemu se pri početnome priznavanju mjeri financijska imovina ili financijska obveza umanjen za otplatu glavnice, umanjen ili uvećan za kumulativnu amortizaciju te umanjen za umanjenje vrijednosti ili nemogućnost naplate

ekonomija