struna tražilica

image shadow

višedijelna građa

jedinica građe sastavljena od odvojenih dijelova koji su zamišljeni, izrađeni, ostvareni ili uređeni kao cjelina

informacijske i komunikacijske znanosti

višejezični rječnik

rječnik koji sadržava popis riječi određenoga jezika sa značenjskim istovrijednicama na više jezika

informacijske i komunikacijske znanosti

višejezični tezaurus

tezaurus s nazivima za označivanje i njihovim istovrijednicama na nekoliko jezika

informacijske i komunikacijske znanosti

višerazinski opis

kataložni opis koji se temelji na podjeli bibliografskih elemenata na dvije razine ili više njih

informacijske i komunikacijske znanosti

višestruko autorstvo

autorstvo dviju ili više osoba na istome djelu kad su njihovi udjeli pri izradbi djela istovrsni

informacijske i komunikacijske znanosti

vizualna građa

jedinica građe čiji se sadržaj prenosi slikama

informacijske i komunikacijske znanosti

vjerska literatura

literatura koja zadovoljava duhovne i obrazovne potrebe članova raznih vjerskih zajednica

informacijske i komunikacijske znanosti

vjerski nakladnik

nakladnik vjerske literature za djecu i odrasle

informacijske i komunikacijske znanosti

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

stručni časopis Hrvatskoga knjižničarskog društva koji neprekidno izlazi od 1950. godine

informacijske i komunikacijske znanosti

vlasnik podataka

osoba ili organizacija koja je ovlaštena za bilježenje i korištenje podataka

informacijske i komunikacijske znanosti