struna tražilica

image shadow

visoki tisak

grafička tehnika pri kojoj je tiskovna površina ispupčenija od ostalih površina

informacijske i komunikacijske znanosti

višečlano prezime

prezime koje se sastoji od dvaju ili više dijelova, katkad spojenih spojnicom, veznikom ili prijedlogom

informacijske i komunikacijske znanosti

višedijelna građa

jedinica građe sastavljena od odvojenih dijelova koji su zamišljeni, izrađeni, ostvareni ili uređeni kao cjelina

informacijske i komunikacijske znanosti

višehijerahijska struktura

hijerarhijski raspored pojmova u tezaurusu ili klasifikacijskoj shemi u kojemu svaki pojam može imati više od jednoga šireg pojma

informacijske i komunikacijske znanosti

višejezični rječnik

rječnik koji sadržava popis riječi određenoga jezika sa značenjskim istovrijednicama na više jezika

informacijske i komunikacijske znanosti

višejezični tezaurus

tezaurus s nazivima za označivanje i njihovim istovrijednicama na nekoliko jezika

informacijske i komunikacijske znanosti

višerazinski opis

kataložni opis koji se temelji na podjeli bibliografskih elemenata na dvije razine ili više njih

informacijske i komunikacijske znanosti

višerječni naziv

naziv koji se sastoji od više riječi

informacijske i komunikacijske znanosti

višestruko autorstvo

autorstvo dviju ili više osoba na istome djelu kad su njihovi udjeli pri izradbi djela istovrsni

informacijske i komunikacijske znanosti

višesvezačna publikacija

omeđena građa u konačnome broju fizički odvojenih svezaka

informacijske i komunikacijske znanosti