struna tražilica

image shadow

teatar

javna građevina za praćenje antičke drame koja se u originalnome konceptu sastoji od pozornice i koncentričnih stupnjevito povišenih redova sjedala gledališta

arhitektura i urbanizam

teatron

gledalište grčkoga teatra koje se sastoji od koncentričnih i stupnjevito povišenih redova sjedala

arhitektura i urbanizam

teatron proper

donji dio sjedala gledališta u teatronu ispod diazome

arhitektura i urbanizam

tegula

crijep ili zidna obloga od opeke

arhitektura i urbanizam

tehnika umetanja

tehnika u kojoj se osnovni materijal blago izdubljuje da bi se u njega umetnuli elementi od različitih materijala i time stvorio dekorativni uzorak

povijest umjetnosti

tekstura

vizualna i taktilna obilježja tvari ili površine određenoga tijela

arhitektura i urbanizam

telamon

kip nagoga ili dijelom odjevena muškarca koji služi kao stvarni ili simbolički potporanj različitih arhitektonskih elemenata umjesto pilastra ili stupa

povijest umjetnosti

telesterij

svetište u kojemu su se prinosile žrtve i odvijali različiti obredi u grčkoj religiji

povijest umjetnosti

temelj

ukopano podnožje građevine

arhitektura i urbanizam

temenos

sveti prostor omeđen zidom

povijest umjetnosti