struna tražilica

image shadow

kanefora

prikaz djevojke koja na glavi nosi košaricu sa žrtvenim darovima

povijest umjetnosti

kanelirana luneta

radijalno kaneliran polukružni oblik sa širokim klinastim kanelurama nalik na lepezu

povijest umjetnosti

kanelura

niz plitkih usporednih i okomitih užljebljenja duž cijele visine trupa stupa

povijest umjetnosti

kanon

skup pravila u likovnoj umjetnosti koja određuju odnose veličinâ pojedinih dijelova međusobno i prema cjelini kako bi se postigla savršena harmonija

povijest umjetnosti

Kanopus

dio vrtova Hadrijanove vile u Tivoliju ukrašen mramornim stupovima i skulpturama u egipatskome stilu koji evocira pejzaž Nila i grada Kanopusa poznatoga po svojim kanalima i ljepoti

arhitektura i urbanizam

kapelej

antička grčka prodavaonica vina i živežnih namirnica

povijest umjetnosti

kapitel

najviši dio ili glava stupa, stupca ili pilastra kao arhitektonski element kojim se opterećenje zidova odnosno svodova prenosi preko grede, luka ili impostnoga bloka na vertikalni potporanj

povijest umjetnosti

kapitolij

mjesto na istaknutome položaju u antičkome rimskom gradu na kojemu se slavi službeni rimski kult

povijest umjetnosti

kardo

ulica ili druga komunikacija u smjeru sjever-jug u ortogonalnoj podjeli prostora rimskoga tabora, grada ili agera

arhitektura i urbanizam

karijatida

kip odjevenoga ženskog lika koji nosi napust ili služi kao stvarni ili simbolički potporanj različitim arhitektonskim elementima umjesto pilastra ili stupa

povijest umjetnosti