struna tražilica

image shadow

tek zamjetljiva razlika

najniža razlika između dvaju različitih zvukova koja se dade zamijetiti

sigurnosne i obrambene znanosti

tekući toner

toner čije su čestice pigmenta malih dimenzija te se nalaze u tekućini koja isparava nakon nanošenja na podlogu

grafička tehnologija

temperament životinje

opća dosljednost u ponašanju životinje

sigurnosne i obrambene znanosti

tenacitet pažnje

sposobnost usmjeravanja i zadržavanja pažnje na određenome sadržaju, biću, objektu ili situaciji

kliničke medicinske znanosti

tendenciozno samoubojstvo

samoubojstvo u kojemu samoubojica želi tim činom nekomu učiniti neugodnost

kliničke medicinske znanosti

teorem uzorkovanja

teorem prema kojemu frekvencija uzorkovanja prilikom analogno-digitalne pretvorbe treba biti najmanje dvostruko veća od najviše frekvencije u izvornome analognom signalu

sigurnosne i obrambene znanosti

teorija društvene kontrole

kriminološka teorija prema kojoj proces socijalizacije i socijalnoga učenja pozitivno utječe na samokontrolu pojedinca čime se smanjuje vjerojatnost antisocijalnoga ponašanja

pravo

teorija društvene obrane

pravno-kriminološka teorija prema kojoj se društvo štiti od devijantnih i antisocijalnih ponašanja pojedinaca neutralizacijom i resocijalizacijom počinitelja te uvođenjem individualiziranoga pristupa kažnjavanju osuđenika

pravo

teorija etiketiranja

sociološka teorija prema kojoj će pojedinac nakon što ga društvo označi devijantnim postati skloniji devijantnomu ponašanju

pravo

teorija frustracije

psihološko-kriminološka teorija prema kojoj delinkventno ponašanje može biti posljedica agresivnoga ponašanja koje je proizašlo iz osjećaja frustriranosti pojedinca

psihologija