struna tražilica

image shadow

rame gume

dio gume na presjeku bočnice i gazne površine

tehnologija prometa i transport

rame petlje

točka u kojoj se papilarna linija petlje savija

sigurnosne i obrambene znanosti

rana

oštećenje kože prouzročeno mehaničkom silom

kliničke medicinske znanosti

rana nagnječina

rana koja nastaje udarcem tupoga tvrdog mehaničkog predmeta plosnata ili bridasta oblika u kožu ili padom na mehanički predmet ili podlogu istih svojstava, a koja zahvaća cijelu debljinu kože

kliničke medicinske znanosti

rana razderotina

rana koja nastaje udarcem tupoga tvrdog predmeta u tijelo ili padom na takav predmet, a kao kombinacija djelovanja gnječenja i kidanja, koju karakterizira pojava tkivnih mostića u samoj rani te nepravilni, nagnječeni, krvlju prožeti rubovi

kliničke medicinske znanosti

ranjiva skupina

skupina koja zbog razlike u odnosu na dominantnu populaciju može biti izložena većemu riziku

sigurnosne i obrambene znanosti

rascjep kralježnice

urođeni defekt kralježnice nastao zbog nepotpunoga zatvaranja otvora neuralnih lukova

temeljne medicinske znanosti

rasplitanje

odvajanje isprepletenoga okvira u dva polja

sigurnosne i obrambene znanosti

raspoloženje

osjećajno stanje duljega trajanja i općega karaktera koje oblikuje cjelokupno vladanje, doživljavanje i ponašanje osobe

kliničke medicinske znanosti

raspon eksplozivnosti

raspon koncentracija tvari u kojemu tvar u smjesi sa zrakom tvori eksplozivnu smjesu

kemija