struna tražilica

image shadow

sekvencija proteina

redoslijed aminokiselina u proteinu

biologija

sekvencija RNA

redoslijed ribonukleotida u molekuli RNA

biologija

sekvencije LINE

dugi raspršeni elementi u genomu sisavaca duljine od 1000 do 5000 pb

biologija

sekvencije SINE

kratki raspršeni elementi u genomu sisavaca duljine do 500 parova baza

biologija

sekvencijom obilježeno mjesto

kratki segment DNA čija je sekvencija jedinstvena unutar čitavoga genoma

biologija

sekvencijska kompleksnost

broj ponavljanja kojim se određena sekvencija baza pojavljuje u genomu pojedine vrste

biologija

sekvencijski element

sekvencija koja ima specifičnu funkciju

biologija

sekvenciranje

metoda određivanja slijeda baza u molekuli DNA

biologija

sekvenciranje nasumičnim pristupom

strategija sekvenciranja genoma kod koje se manji fragmenti DNA za sekvenciranje nasumično stvaraju iz većih fragmenata DNA

biologija

sekvenciranje sintezom

metoda sekvenciranja u kojoj se sekvencija DNA određuje na temelju slijeda baza koje se ugrađuju u novonastali lanac

biologija