struna tražilica

image shadow

regulacijska sekvencija

sekvencija DNA ili RNA na koju se veže regulacijski protein i tako utječe na ekspresiju gena

biologija

regulacijski proteini

proteini koji utječu na razinu transkripcije gena

biologija

regulacijski transkripcijski faktor

protein koji se veže na regulacijsku sekvenciju i tako utječe na razinu ekspresije gena putem RNA-polimeraze

biologija

regulacijsko mjesto

regija površine enzima na koju se veže regulacijska molekula i tako utječe na katalitičke događaje u aktivnome mjestu enzima

biologija

rekombinacija

izmjena genomskoga materijala roditelja kojom nastaju potomci sa setom svojstava drukčijim od roditeljskih

biologija

rekombinanta

stanica ili organizam s kombinacijom alela ili svojstava kojih nema u roditeljskoj generaciji

biologija

rekombinaze

proteini različitih porodica koji kataliziraju rekombinacijske događaje specifične za određena mjesta

biologija

rekombinirana DNA

molekula DNA nastala molekularnim tehnikama kojima se segmenti DNA međusobno povezuju na način različit od njihova izvorna rasporeda u kromosomima

biologija

rekombinirani vektor

vektor koji sadržava umetnute fragmente DNA

biologija

rekombinirano potomstvo

kod vezanih gena, potomstvo koje nastaje kao rezultat kromatidne izmjene

biologija