struna tražilica

image shadow

pektin

mješavina polisaharida bogata galakturonskom kiselinom koja stvara visokohidrirani matriks u koji je uklopljena celuloza biljne stanične stijenke

biologija

pelud

muški gametofit cvjetnica

biologija

pentoza

monosaharid koji ima pet ugljikovih atoma

biologija

peptidil-transferaza

kompleks koji tijekom translacije katalizira stvaranje peptidne veze između aminokiseline na A-mjestu u ribosomu i rastućega polipeptidnog lanca

biologija

peptidilno mjesto

mjesto na ribosomu gdje se nalazi tRNA s polipeptidnim lancem

biologija

peptidna veza

kovalentna veza između karboksilne skupine jedne aminokiseline i aminoskupine druge aminokiseline

biologija

pericentrična inverzija

inverzija u kromosomu koja obuhvaća centromerno područje

biologija

periferna zona

kod biljaka, područje meristema sa stanicama koje se dijele i koje će se diferencirati u biljne strukture

biologija

personalizirana medicina

primjena genetičkih ili molekularnih podataka u liječenju bolesti

biologija

philadelphijski kromosom

kromosom nastao recipročnom translokacijom ljudskih kromosoma 9 i 22 koja je najčešći uzrok kronične mijeloične leukemije

biologija