struna tražilica

image shadow

deoksiribonukleinska kiselina

genomski materijal koji čini dvolančana molekula u kojoj je svaki lanac sekvencija deoksiribonukleotida

biologija

deoksiribonukleotid

podjedinica nukleinske kiseline građena od šećera deoksiriboze, fosfatne skupine i dušične baze

biologija

deoksiribonukleozid

dušična baza povezana s deoksiribozom

biologija

deoksiriboza

pentozni monosaharid u DNA koji na drugome C-atomu nema kisik

biologija

depurinacija

uklanjanje purinske baze iz DNA

biologija

dicentrični kromosom

kromosom s dvjema centromerama

biologija

dicentrični most

regija kromosoma između dviju centromera

biologija

dideoksinukleotid

modificirani nukleotid kojemu nedostaje 3'-hidroksilna skupina pa zaustavlja sintezu lanca kada se ugradi u polinukleotid

biologija

diferencijacija

proces specijalizacije stanice temeljen na ekspresiji različitoga seta gena tijekom stjecanja funkcije

biologija

digestija

enzimsko cijepanje složenih bioloških molekula na manje građevne jedinice

biologija