struna tražilica

image shadow

centrosom

centar organizacije mikrotubula koji čine dva centriola i pericentriolni matriks

biologija

Chargaffovo pravilo

pravilo koje kaže da DNA u svakoj stanici bilo kojega organizma ima jednaku količinu purinskih i pirimidinskih baza i to tako da je broj gvanina jednak broju citozina, a broj adenina broju timina

biologija

ciklički AMP

ciklički adenozin-monofosfat

biologija

ciklini

proteini koji reguliraju tijek staničnoga ciklusa

biologija

ciklobutilni dimer

dimer susjednih pirimidinskih baza u polinukleotidu koji nastaje pod utjecajem ultraljubičastoga zračenja

biologija

ciljana mutageneza

tehnika kojom se mijenja sekvencija kloniranoga segmenta DNA

biologija

ciljana rekombinacija

pucanje i međusobno spajanje dvaju različitih segmenata DNA na specifičnome mjestu

biologija

cis

prefiks koji označava regulacijski element ekspresije gena, a nalazi se u blizini gena koji se prepisuje

biologija

cis-djelujući element

sekvencija DNA na koju se vežu regulacijski proteini kontrolirajući tako transkripciju jednoga ili više gena

biologija

cis-pomak

pomak nukleosoma na novu poziciju u istoj molekuli DNA

biologija