struna tražilica

image shadow

adenilat-ciklaza

enzim koji konvertira ATP u ciklički AMP

biologija

adenin

purinska baza u molekulama DNA i RNA koja stvara vodikove veze s komplementarnom bazama timinom i uracilom

biologija

adenozin-5'-trifosfat

nukleozidni trifosfat koji se sastoji od adenina, riboze i triju fosfatnih skupina, a u stanici je najčešći prijenosnik kemijske energije

biologija

aeroban

koji treba plinoviti kisik

biologija

akceptor elektrona

molekula koja prima elektrone i pritom se reducira

biologija

akceptorski krak

dio strukture tRNA koji nastaje na temelju sedam parova baza između krajeva 5' i 3' molekule i završava tripletom CCA na 3'- kraju

biologija

akceptorsko mjesto

mjesto rezanja na 3'-kraju introna

biologija

akrocentrični kromosom

kromosom kojeu se centromera nalazi vrlo blizu jednoga kraja

biologija

akrosom

regija glave spermija koja sadrži ovojnicu s hidrolitičkim enzimima za razgradnju zaštitnoga omotača jajne stanice

biologija

aktin

protein koji stvara filamente u svim eukariotskim stanicama

biologija