struna tražilica

image shadow

sekundarni alkoholi

alkoholi u kojima je hidroksilna skupina vezana na sekundarni ugljikov atom

kemija

sekundarni generator pare

generator pare koji se upotrebljava za proizvodnju pročišćene i visokopročišćene pare

kemija

sekundarni proces preradbe nafte

kemijski proces kojim se u frakciji nafte mijenjaju veličina ili struktura molekula prisutnih spojeva

kemija

sekundarni ugljikov atom

ugljikov atom koji je vezan na dva međusobno nevezana ugljikova atoma

kemija

sendvič-spojevi

spojevi u kojima je metalni atom smješten između ploha dviju ravninskih i paralelnih ili približno paralelnih prstenastih struktura

kemija

sfalerit

polimorf cinkova(II) sulfida koji kristalizira u kubičnome sustavu

kemija

sigurnosni ormar za kemikalije

ventilirana oprema kemijskoga laboratorija u koju se pohranjuju opasne kemikalije

kemija

silikonsko ulje

tekući polimerizirani siloksan koji sadržava ugljikovodične bočne lance

kemija

simetrična istezna vibracija

istezna vibracija pri kojoj se vanjski atomi gibaju simetrično u smjeru valentnih veza od središnjega atoma ili prema njemu

kemija

sinadicija

reakcija u kojoj se dva supstituenta vežu na ugljikove atome dvostruke ili trostruke veze s iste strane u odnosu na ravninu veze

kemija