struna tražilica

image shadow

matrična izolacija

laboratorijska tehnika dobivanja molekula izoliranih u inertnome materijalu u čvrstoj fazi

kemija

matrični materijal

tvar koje se rabi kao medij u tehnici matrične izolacije

kemija

matrično naslojavanje

laboratorijska tehnika dobivanja tankih slojeva tvari na hladnim površinama

kemija

međukonverzija funkcijske skupine

misaoni postupak prevođenja jedne funkcijske skupine u drugu u retrosintezi

kemija

međumolekulski

koji se odnosi na proces koji uključuje prijenos određene vrste molekulske jedinke ili međudjelovanje najmanje dviju njih

kemija

međumolekulsko pregrađivanje

kemijska reakcija tijekom koje je odlazeća skupina potpuno oslobođena iz polazne molekule i zatim ponovno vezana na njezin drugi položaj

kemija

međupovršinski sloj

nehomogeni prostor između dviju faza u dodiru u kojemu se svojstva razlikuju, ali su u određenome odnosu sa svojstvima faza u dodiru

kemija

mehanokemija

metoda izazivanja kemijskih promjena mehaničkim postupkom

kemija

melasa

gusta smeđa slatka tekućina koja se dobiva pri proizvodnji šećera iz šećerne repe ili šećerne trske

kemija

membrana

tanka zategnuta elastična opna različita sastava i svojstava

kemija