struna tražilica

image shadow

heptadekanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz heptadekana

kemija

heptadekanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz heptadekana

kemija

heptan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava sedam ugljikovih atoma

kemija

heptanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz heptana

kemija

heptanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz heptana

kemija

Hessov zakon

zakon koji tvrdi da je entalpija promatrane reakcije jednaka zbroju entalpija reakcija na koje se promatrana reakcija može rastaviti

kemija

heteroatom

atom u organskoj molekuli koji nije ugljik

kemija

heterogena smjesa

smjesa najmanje dviju tvari koja je u cjelokupnome obujmu neujednačena sastava ili neujednačenih fizikalnih svojstava

kemija

hidridi

spojevi vodika i određenoga kemijskog elementa

kemija

hidrodestilacija

destilacija kojom se iz biljnoga materijala obradbom s pomoću vode ili vodene pare dobivaju eterična ulja i hidrolat

kemija