struna tražilica

image shadow

električni dvosloj

električki nabijeni sloj na granici tekuće i čvrste ili tekuće i plinovite faze koji nastaje uslijed preraspodjele iona i molekula između sloja uz površinu i ostatka tekućine

kemija

elektrid

ionski spoj koji je kompleks kationa i elektrona

kemija

elektroda druge vrste

metalna elektroda prekrivena slojem teško topljive soli toga metala i uronjena u otopinu aniona ili kationa te soli

kemija

elektrodni potencijal

elektromotorna sila članka u kojemu je kao lijeva elektroda spojena standardna vodikova elektroda, a kao desna elektroda ona čiji se potencijal ispituje

kemija

elektrofug

izlazna skupina u kemijskoj reakciji koja sa sobom ne povlači vezujući elektronski par

kemija

elektrokemijska metoda otkrivanja

metoda otkrivanja kojom se tijekom elektrokemijske reakcije mjeri jakost struje ili napon

kemija

elektrokemijski detektor

detektor koji mjeri struju koja nastaje reakcijama oksidacije i redukcije analita na odgovarajućim elektrodama pri čemu je količina struje koja prolazi izravno proporcionalna koncentraciji analita

kemija

elektrokinetički potencijal

električni potencijal u međupovršini na kliznoj plohi koja razdvaja pokretni dio električnoga međupovršinskog sloja i ostatak otopine

kemija

elektrokromizam

promjena strukture molekule prouzročena primanjem ili gubitkom elektrona

kemija

elektronegativnost

koncept koji izražava snagu atoma da privuče elektrone

kemija