struna tražilica

image shadow

destilacija kratkoga puta

metoda vakuumske destilacije kojom ispareni sastojak i kondenzat prevaljuju kratak put od svega nekoliko centrimetara, čime se smanjuju gubitci na destilatu i ubrzava provedba destilacije

kemija

destilacija s djelomičnim isparavanjem

destilacija u kojoj tekuća smjesa djelomično isparava i dobiva se para bogatija na hlapljivijemu sastojku i ostatak bogatiji na teže hlapljivome sastojku

kemija

destilacija s djelomičnom kondenzacijom

metoda destilacije u kojoj se para djelomično kondenzira i dobiva se kondenzat bogatiji na manje hlapljivome sastojku te preostala para bogatija na hlapljivijemu sastojku

kemija

destilacija s ponovljenim vrenjem

destilacija koja se primjenjuje pri preradbi sirove nafte radi boljega odjeljivanja pojedinih frakcija

kemija

destilacija u kuglastim cijevima

destilacija kratkoga puta koja se provodi u najmanje dvjema u nizu vodoravno spojenih kuglastih cijevi priključenih na vakuum i u kojima se odvajaju relativno male količine spojeva visokoga vrelišta

kemija

destilacija u struji inertnoga plina

metoda destilacije koja se primjenjuje za razdvajanje sastojaka tekuće smjese veoma osjetljivih na povišenu temperaturu

kemija

destilacija vodenom parom

metoda destilacije koja se primjenjuje za razdvajanje sastojaka tekuće smjese koji nisu mješljivi s vodom, a imaju visoko vrelište ili se na višim temperaturama raspadaju

kemija

destilacijski ostatak

tekućina ili čvrsta tvar koja zaostaje u tikvici za destilaciju nakon provedene destilacije

kemija

destilacijski prihvatnik

stakleni prihvatnik kojim se hvata destilat dobiven destilacijom pod atmosferskim tlakom

kemija

destilacijski prihvatnik po Anschütz-Thieleu

destilacijski prihvatnik u vakuumskoj destilaciji kojim se bez prekida vakuuma u sustavu za destilaciju može hvatati neograničen broj frakcija

kemija