struna tražilica

image shadow

korisnost

stupanj zadovoljstva koje kod investitora uzrokuje očekivana vrijednost ili dobit

ekonomija

kovarijanca

statistička mjera korelacije između dviju varijabli

matematika

krigiranje

interpolacijska metoda temeljena na ponovljenome izračunu težinskih koeficijenata i srednjih vrijednosti podataka

matematika

krivulja razdiobe vjerojatnosti

krivulja koja za svaku realizaciju "x" slučajne varijable X određuje vjerojatnost da ta varijabla poprimi vrijednost karakterističnu za realizaciju

matematika

krosvalidacija

metoda procjene kvalitete uklanjanjem vrijednosti mjerene na određenome mjestu i određivanjem nove na istome mjestu, uzimajući u obzir preostale podatke

matematika