struna tražilica

image shadow

ciklički dio variograma

dio variograma nakon dosezanja praga u kojemu ostatak krivulje nastavlja oscilirati oko te vrijednosti

matematika

cikličnost

relativno pravilno osciliranje krivulje oko praga, koje se često uočava na eksperimentalnim variogramima

matematika

član

litostratigrafska jedinica čija se geološka obilježja mogu analizirati i opisivati geomatematičkim alatima

geologija

ćelija

dio prostornoga modela kojem se vrijednost procjenjuje interpolacijom ili simulacijom

matematika

deklasterizacija

geostatistička metoda koja pridodaje težinske faktore raspoloživomu skupu podataka te predstavlja prvi korak pri donošenju zaključaka u prepoznavanju klastera

matematika

Delta pravilo

pravilo kojim se minimizira suma kvadrata pogrešaka

matematika

Delta-bar-delta pravilo

heuristički pristup prostorne raspodjele koeficijenata učenja η tako da svaka veza u mreži ima svoj korak učenja i mijenja te korake kontinuirano kako učenje napreduje

matematika

determinizam

svojstvo modela koji u sebi sadržava isključivo varijable koje se u potpunosti mogu opisati matematičkim jednadžbama

matematika

diskretizacija

postupak aproksimacije područja u bloku konačnim nizom točaka

matematika

doseg

veličina u kojoj variogramski model postiže maksimalnu vrijednost ili prag

matematika