struna tražilica

image shadow

interglacijal Riss-Würm

treći alpski interglacijal između glacijala Riss i Würm koji je trajao približno između 130 000 i 100 000 godina prije sadašnjosti

arheologija

interpluvijal

sušno razdoblje između dvaju pluvijala

arheologija

interpretativna arheologija

pravac u arheologiji koji ističe ključnu ulogu samoga istraživača i suvremenih političkih prilika u stvaranju arheološke interpretacije

interstadijal

kratko zatopljenje između dvaju stadijala unutar jednoga glacijala

geologija

interstadijal Allerød

zatopljenje tijekom posljednjega glacijala koje je prethodilo mlađemu drijasu i koje se datira od 11 800 do 11 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

interstadijal Bølling

prvo znatnije zatopljenje nakon posljednjega glacijalnog maksimuma koje se datira od 13 000 do 12 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

interstadijal Denekamp

zatopljenje tijekom posljednjega glacijala koje se datira oko 30 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

interstadijal Hengelo

zatopljenje u posljednjemu glacijalu koje se datira prije približno 39 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

interstadijal Lascaux

prvo manje zatopljenje nakon posljednjega glacijalnog maksimuma koje se datira prije približno 14 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

interstadijal Paudorf

zatopljenje tijekom posljednjega glacijala koje se datira u razdoblje od 26 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija