struna tražilica

image shadow

Homo heidelbergensis

predak neandertalca i ranoga anatomski modernoga čovjeka koji je živio na tlu Afrike, Azije i Europe, a smatra se da je evoluirao iz vrste Homo erectus

arheologija

hrbasti nož

nož hrptenjak kojemu je hrbat djelomično prekriven okorinom ili je obradba polustrma

arheologija

hrbat

površina koja se proteže dužinom prvotnoga oblika, a više je ili manje okomita na ventralnu i dorzalnu stranu

arheologija

humus

organska tvar koja je u uvjetima staništa teško razloživa što dovodi do njezina nagomilavanja u tlu

hvarska kultura

kasnoneolitička i ranoeneolitička kultura istočne jadranske obale, njezinih otoka i zaleđa, nazvana po nalazištu Grapčeva špilja na Hvaru, datirana u drugu polovicu 5. i početak 4. tisućljeća pr. Kr.

arheologija