struna tražilica

image shadow

vektor redak

matrica elemenata iz polja $F$ koja sadržava jedan redak i $n\geq 1$ stupaca

matematika

vektor stupac

matrica elemenata iz polja $F$ koja sadržava $n\geq 1$ redaka i jedan stupac

matematika

vektorska funkcija

funkcija kojoj je kodomena vektorski prostor

matematika

vektorski potprostor

vektorski prostor $W$ nad poljem $K$ za zadani vektorski prostor $V$ takav da je njegova grupa vektora podgrupa grupe vektora početnoga prostora $W\subset V$ i pri kojemu je množenje vektora skalarom zadano suženjem s početnoga vektorskog prostora

matematika

vektorski prostor

komutativna grupa na kojoj je definirana operacija množenja skalarom iz danoga polja, koja je distributivna s obzirom na zbrajanje i u polju i u grupi, kvaziasocijativna te je množenje skalarom 1 identiteta na grupi

matematika

vektorski umnožak

bilinearna algebarska operacija u trodimenzijskome prostoru koja paru vektora pridružuje vektor okomit na oba čimbenika, duljine jednake ploštini paralelograma koji čimbenici određuju, a orijentacija je određena pravilom desne ruke

matematika

vektorsko polje

funkcija koja svakoj točki prostora pridružuje vektor u toj točki

matematika

velika os elipse

dužina koja spaja dvije najudaljenije točke elipse

matematika

velika os hiperbole

dužina koja spaja vrhove hiperbole

matematika

velika poluos elipse

svaka od dviju dužina na koje središte elipse dijeli veliku os

matematika