struna tražilica

image shadow

unitarni prostor

vektorski prostor nad poljem realnih ili kompleksnih brojeva na kojemu je zadan skalarni umnožak vektora

matematika

univerzalni kvantifikator

kvantifikator koji primjenom na predikat tvrdi da je za sve vrijednosti varijable pripadna izjava istinita

matematika

univerzalni skup

skup koji sadržava sve skupove u određenoj teoriji

matematika

unutarnja točka

točka danoga skupa koja ima okolinu koja je cijela sadržana u tome skupu

matematika

unutarnji kut mnogokuta

kut koji čine dvije susjedne stranice mnogokuta koji sadržava taj mnogokut

matematika

upisana kružnica

kružnica unutar mnogokuta koja dodiruje sve njegove stranice

matematika

upisana sfera

sfera unutar poliedra koja dodiruje sve njegove strane

matematika

upotpunjenje polja

najmanje potpuno polje koje sadržava zadano polje

matematika

uređena baza vektorskoga prostora

baza vektorskoga prostora s naznačenim redoslijedom baznih vektora

matematika

uređena trojka

trojka $(a,b,c)$ matematičkih objekata u kojoj je $a$ prvi element trojke, $b$ drugi element, a $c$ treći

matematika