struna tražilica

image shadow

marginalna razdioba komponente neprekidnoga slučajnog vektora

vjerojatnost na euklidskome prostoru $R^p$ iste dimenzije kao dana komponenta danoga neprekidnog slučajnog vektora, a koja svakomu Borelovu skupu $B$ od $R^p$ pridružuje Lebesgueov integral marginalne funkcije gustoće te komponente na $B$

matematika

Markovljev lanac

slučajni proces indeksiran diskretnim skupom i čiji elementi primaju vrijednosti u najviše prebrojivome skupu stanja tako da je uvjetna vjerojatnost da se proces u nekome trenutku u budućnosti nalazi u određenome stanju, uz uvjet da se u sadašnjosti i tijekom prošlosti nalazio u određenome nizu stanja, jednaka uvjetnoj vjerojatnosti istoga budućeg događaja uz uvjet samo sadašnjega stanja

matematika

matematička analiza

grana matematike kojoj su u temeljima neprekidnost, derivacija i integral realnih i kompleksnih funkcija

matematika

matematička indukcija

metoda dokazivanja utemeljena na načelu da je podskup skupa prirodnih brojeva koji sadržava $1$ i ima svojstvo da čim sadržava $n$, onda sadržava i $n+1$ jednak skupu prirodnih brojeva

matematika

matematička konstanta

konkretan broj izdvojen prema određenome načelu

matematika

matematička logika

grana matematike koja logiku proučava matematičkim sredstvima i bavi se osnovama matematike i problemom dokaza

matematika

matematička operacija

funkcija koja svakomu elementu određenoga podskupa Kartezijeva umnoška konačno mnogo zadanih skupova pridružuje element zadanoga skupa

matematika

matematički izraz

konačno mnogo matematičkih znakova zapisanih prema određenome pravilu

matematika

matematički model

matematički okvir unutar kojega se oponaša realni problem i njegovo rješavanje

matematika

matematički objekt

apstraktni idealni objekt koji se definira unutar matematike i razmatra matematičkim sredstvima

matematika