struna tražilica

image shadow

klasa ekvivalencije

skup svih elemenata određenoga skupa koji su međusobno ekvivalentni s obzirom na relaciju ekvivalencije

matematika

klasa morfizama kategorije

klasa koja je sastavni dio definicije određene kategorije

matematika

kocka

pravilno geometrijsko tijelo omeđeno sa šest kvadrata

matematika

kodomena funkcije

skup u kojemu funkcija poprima vrijednosti

matematika

koeficijent

broj ili konstanta kojim se množi varijabla, funkcija ili izraz

matematika

koeficijent algebarske jednadžbe

koeficijent polinoma koji pripada jednadžbi

matematika

koeficijent korelacije slučajnih varijabla

količnik kovarijance danih slučajnih varijabla i umnoška njihovih standardnih devijacija, pri čemu te standardne devijacije nisu jednake nuli

matematika

koeficijent polinoma

konstanta kojom je pomnožena čista potencija ili umnožak potencija u članu polinoma

matematika

koeficijent proporcionalnosti

stalni omjer vrijednosti dviju razmjernih veličina

matematika

koeficijent sličnosti

stalni omjer udaljenosti pridruženih točaka i samih točaka pri preslikavanju sličnosti

matematika