struna tražilica

image shadow

implicitni oblik jednadžbe pravca

jednadžba pravca u ravnini u obliku $Ax+By+C=0$

matematika

implicitno zadana funkcija

funkcija koja zadovoljava određenu implicitnu jednadžbu kada se njome zamijeni jedna od varijabla u jednadžbi, a sama je funkcija funkcija u preostalim varijablama

matematika

implikacija

logička operacija koja uređenomu paru izjava pridružuje izjavu koja je istinita osim ako je prva izjava istinita, a druga lažna

matematika

indeks permutacije

broj uređenih parova $(i,j)$ elemenata iz $J$ za koje je $ip_j$ za zadanu permutaciju $p$ konačnoga uređenog skupa $J$

matematika

indeksirana porodica skupova

bijekcija s određenoga skupa indeksa na skup skupova koja se interpretira kao indeksirani skup skupova

matematika

inducirana topologija

topologija na podskupu $S$ topološkoga prostora $X$ u kojoj je skup $U\subset S$ otvoren ako i samo ako postoji skup $V\subset X$ koji je otvoren u $X$ i $U = V\cap X$

matematika

indukcijska baza

pretpostavka u matematičkoj indukciji prema kojoj je zadana tvrdnja istinita za konkretan prirodni broj

matematika

indukcijska pretpostavka

pretpostavka u matematičkoj indukciji prema kojoj je zadana tvrdnja istinita za neki po volji odabran prirodni broj

matematika

indukcijski korak

dokaz u matematičkoj indukciji prema kojemu je zadana tvrdnja istinita za sljedbenik po volji odabranoga prirodnog broja ako je ona istinita za po volji odabrani broj

matematika

infinitezimalna promjena

promjena veličine kojoj se pridaje svojstvo da je manja od bilo koje druge promjene te veličine

matematika