struna tražilica

image shadow

funkcija dviju varijabla

funkcija definirana na podskupu Kartezijeva umnoška dvaju skupova

matematika

funkcija gustoće diskretne slučajne varijable

realna funkcija na skupu realnih brojeva koja svakomu broju $x$ pridružuje vrijednost zakona razdiobe dane slučajne varijable na jednočlanome skupu koji sadržava $x$

matematika

funkcija gustoće diskretnoga slučajnog vektora

realna funkcija definirana na euklidskome prostoru $R^d$ iste dimenzije kao i dani slučajni vektor, a koja svakomu elementu $x$ iz $R^d$ pridružuje vrijednost zakona razdiobe danoga slučajnog vektora na jednočlanome skupu koji sadržava $x$

matematika

funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable

nenegativna izmjeriva realna funkcija $f$ na skupu realnih brojeva takva da se vrijednost zakona razdiobe dane slučajne varijable na bilo kojemu Borelovu skupu $B$ realnih brojeva može prikazati kao Lebesgueov integral od $f$ na $B$

matematika

funkcija gustoće neprekidnoga slučajnog vektora

nenegativna izmjeriva realna funkcija $f$ definirana na euklidskome prostoru $R^d$ iste dimenzije kao dani slučajni vektor, a takva da se vrijednost zakona razdiobe danoga slučajnog vektora na bilo kojemu Borelovu skupu $B$ od $R^d$ može prikazati kao Lebesgueov integral od $f$ na $B$

matematika

funkcija istinitosti

funkcija koja pridružuje istinitost složenoj izjavi za svaki izbor istinitosti jednostavnih izjava koje u njoj sudjeluju

matematika

funkcija jedne varijable

funkcija kojoj se elementi područja definicije mogu interpretirati vrijednostima određene varijable

matematika

funkcija kompleksne varijable

funkcija iz podskupa skupa kompleksnih brojeva u skup kompleksnih brojeva

matematika

funkcija razdiobe slučajne varijable

realna funkcija na skupu realnih brojeva koja svakomu broju $x$ pridružuje vrijednost zakona razdiobe dane slučajne varijable na odozdo neomeđenome zatvorenom intervalu čija je najveća vrijednost $x$

matematika

funkcija razdiobe slučajnoga vektora

realna funkcija definirana na euklidskome prostoru iste dimenzije $d$ kao i dani slučajni vektor, a koja svakoj točki $x = (x_1,...,x_d)$ toga prostora pridružuje vrijednost zakona razdiobe danoga slučajnog vektora na Kartezijevu umnošku odozdo neomeđenih zatvorenih intervala čije su najveće vrijednosti redom $x_1$ do $x_d$

matematika