struna tražilica

image shadow

derivacija funkcije

funkcija kojoj je vrijednost u točki jednaka derivaciji polazne funkcije u toj točki

matematika

derivacija u točki

granična vrijednost količnika prirasta funkcije i prirasta argumenta u točki kada prirast argumenta teži nuli

matematika

derivacija višega reda

komponiranje više derivacija

matematika

deseterokut

mnogokut s deset stranica

matematika

desni koordinatni sustav

koordinatni sustav u prostoru orijentiran tako da se poslije izbora desnoga koordinatnog sustava u ravnini $xy$ orijentacija osi $z$ bira tako da ta orijentacija izgleda kao desna gledajući s pozitivnoga dijela koordinatnoga sustava

matematika

determinanta

funkcija koja kvadratnoj matrici pridružuje broj kojemu je značenje za realne matrice orijentirani obujam koji razapinju vektori matričnih stupaca

matematika

deveterokut

mnogokut s devet stranica

matematika

difeomorfizam

diferencijabilna funkcija za koju postoji inverzna funkcija koja je također diferencijabilna

matematika

diferencijabilna funkcija

funkcija koja ima diferencijal u svakoj točki

matematika

diferencijabilna funkcija klase $C^r$

funkcija jedne ili više realnih ili kompleksnih varijabla koja ima neprekidne parcijalne derivacije do reda $r$ ako je $r$ pozitivni cijeli broj, sve parcijalne derivacije ako je $r=\infty$ i koja je analitička funkcija ako je $r=\omega$

matematika