struna tražilica

image shadow

cijeli dio broja

cijeli broj ispred decimalnoga zareza u decimalnome zapisu broja

matematika

cilindrične koordinate

koordinate u cilindričnome koordinatnom sustavu

matematika

cilindrični koordinatni sustav

koordinatni sustav $(\rho,\phi,z)$ u trodimenzijskome prostoru određen izborom točke $0$, zrake $p$ kroz točku $0$ i pravca osi $z$ koja je okomita na $p$ i prolazi kroz $0$, pri čemu je za danu točku $P$ koordinata $\rho$ udaljenost od projekcije točke $P$ na ravninu $\Pi$ koja sadržava $p$, a okomita je na os $z$, do točke $0$, pri čemu je $z$ udaljenost od $P$ do ravnine $\Pi$ uzeta s predznakom koji označuje stranu u odnosu na $\Pi$ i $\phi$ je kut koji projekcija vektora $\overrightarrow{OP}$ na $\Pi$ zatvara sa zrakom $p$

matematika

cjelobrojni višekratnik

višekratnik za koji je naznačeno da je dobiven množenjem zadanoga elementa cijelim brojem

matematika