struna tražilica

image shadow

beskonačna linearna kombinacija

izraz u obliku zbroja beskonačno mnogo umnožaka skalara i vektora koji prema određenome načelu ima smisla

matematika

beskonačni decimalni zapis

decimalni zapis s beskonačno mnogo decimala

matematika

beskonačni niz

niz koji ima beskonačno mnogo članova

matematika

beskonačni red

red koji ima beskonačno mnogo članova

matematika

beskonačni skup

skup s kojega postoji bijekcija na pravi podskup

matematika

beskonačni verižni razlomak

granična vrijednost niza višestrukih razlomaka oblika $\frac{b_1}{a_1}$, $\frac{b_1}{a_1 + \frac{b_2}{a_2}}$, $\frac{b_1}{a_1 + \frac{b_2}{a_2+\frac{b_3}{a_3}}}$ i tako dalje, pri čemu u svakome koraku najdonjemu nazivniku dodajemo novi razlomak

matematika

beskonačno daleka točka

točka u kojoj se dva usporedna pravca afine ravnine sijeku u pripadnoj projektivnoj ravnini

matematika

beskonačno daleki pravac

projektivni pravac koji se treba dodati afinoj ravnini da se dobije projektivna ravnina

matematika

beskonačnodimenzijski vektorski prostor

vektorski prostor koji nema konačnu bazu

matematika

beskonačnost

pojam koji se pridodaje skupu brojeva da bi se naznačilo da se nešto povećava po veličini, ali nema graničnu vrijednost

matematika