struna tražilica

image shadow

ako i samo ako

logička operacija ekvivalencije među izjavama

matematika

aksiom

tvrdnja čija se istinitost a priori prihvaća

matematika

aksiom izbora

aksiom teorije skupova prema kojemu za svaki skup nepraznih skupova postoji skup koji sa svakim od njih ima točno po jedan zajednički element

matematika

aksiom o usporednicama

aksiom euklidske geometrije prema kojemu točkom izvan pravca prolazi točno jedan pravac usporedan s tim pravcem

matematika

aksiomatska teorija skupova

teorija skupova zasnovana na sustavu aksioma

matematika

algebarska funkcija

funkcija koja zadovoljava algebarsku jednadžbu čiji su koeficijenti u obliku polinoma

matematika

algebarska geometrija

grana geometrije koja se služi algebarskim sredstvima

matematika

algebarska jednadžba

jednadžba oblika $f(x_1,...,x_n)=0$ u kojoj je $f$ polinom više varijabla

matematika

algebarska krivulja

algebarska višestrukost dimenzije jedan

matematika

algebarska operacija

aritmetička operacija kada se primjenjuje na algebarskim izrazima

matematika