struna tražilica

image shadow

ocjenjivanje sukladnosti koje provodi druga strana

radnje ocjenjivanja sukladnosti koje provodi osoba ili organizacija koja je kao korisnik zainteresirana za taj predmet

terminološke norme

ocjenjivanje sukladnosti koje provodi prva strana

radnje ocjenjivanja sukladnosti koje provodi osoba ili organizacija koja isporučuje predmet

terminološke norme

ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana

radnje ocjenjivanja sukladnosti koje provodi osoba ili tijelo neovisno o osobi ili organizaciji koja osigurava predmet i o korisniku zainteresiranu za taj predmet

terminološke norme

očekivana ukupna površina opekline

pri ispitivanju odjeće na djelovanje plamena, zbroj površina predstavljenih osjetilima toplinskoga toka pomoću kojih se izračunava najmanje drugi stupanj opekline

terminološke norme

očitanje kisika

izmjereni udio kisika koji pokazuje sučelje

terminološke norme

odbačena ambalaža

upotrijebljena ambalaža ili sastojak ambalaže koja je odbačena na nenadzirani način u okoliš

terminološke norme

odbačeni hitci

hitci ili udarci odbacuju se ako su nepravilni ili ako su pravilni, ali rezultiraju nezadovoljavanjem kriterija prolaza ispitnog uzorka i uslijede iza nepravilnoga, ali prihvaćenog hitca ili udarca u nizu udaraca na ispitni uzorak, i nepravilnog hitca ili udarca koji je imao brzinu iznad zadane gornje granice

terminološke norme

odbačeni niz ispitivanja

svaki niz ispitivanja s nepravilnim hitcima ili udarcima pri kojemu rezultati na ispitnome uzorku ne zadovolje kriterije prolaza

terminološke norme

odbijanje

sposobnost materijala da odbije tekućinu koja se nanosi na njegovu površinu

terminološke norme

odgođeno održavanje

korektivno održavanje koje se ne provodi odmah nakon otkrivanja pogreške, već se odgađa u skladu sa zadanim propisima o održavanju

terminološke norme