struna tražilica

image shadow

diskriminacija na temelju boravišta

oblik neizravne diskriminacije zabranjen pravom EU-a pri kojemu su državljani drugih država članica zbog boravišta izvan teritorija države članice domaćina u nepovoljnijemu položaju u odnosu na domaće državljane

pravo

diskriminacija na temelju državljanstva

oblik diskriminacije koji se očituje u različitu postupanju u jednakim i sličnim situacijama prema pojedincima iz različitih država članica

pravo

diskriminacija na temelju jezika

oblik neizravne diskriminacije zabranjen pravom EU-a pri kojemu su u jednakoj ili sličnoj situaciji državljani drugih država članica zbog uvjeta poznavanja jezika u nepovoljnijemu položaju u odnosu na domaće državljane

pravo

djelomična podjela

poslovna aktivnost kojom društvo koje ne prestaje s radom prenosi jednu svoju gospodarsku cjelinu ili više njih na jedno postojeće ili novo društvo ili više njih pri čemu najmanje jedna gospodarska cjelina ostaje u prenesenome društvu u zamjenu za razmjerno izdavanje vrijednosnih papira članovima prenesenoga društva u odgovarajućemu iznosu kapitala društava primatelja

pravo

dodatna ograničenja

ograničenja koja nisu izravno povezana s ispravnim ostvarivanjem ciljeva predviđenih sporazumom i koja nisu nužna za ispravno ostvarivanje tih ciljeva

pravo

dokidanje

određivanje datuma kojim pravni akt ili njegov dio prestaje vrijediti

pravo

doktrina acte clair

doktrina priznata praksom Suda Europske unije prema kojoj nacionalni sud zadnje instance nije obvezan pokrenuti postupak za donošenje prethodne odluke ako je pravilno tumačenje prava Europske unije tako očito da ne ostavlja prostora nikakvoj razumnoj sumnji o načinu na koji treba odgovoriti na postavljeno pitanje te bi i sudovi drugih država članica i Sud Europske unije odlučili na isti način

pravo

doktrina implicitnih ovlasti

doktrina razvijena u praksi Suda Europske unije prema kojoj postojanje određene nadležnosti ili zadatka Unije implicira i poduzimanje svih mjera nužnih za njegovo učinkovito i razumno ostvarenje

pravo

dokumenti KOM

dokumenti koji sadržavaju prijedlog zakonodavnoga akta, priopćenje, izvještaj EK-a Vijeću i/ili EP-u, zelenu knjigu, bijelu knjigu ili radni dokument, a objavljuje se na službenim jezicima EU-a

pravo

dopunska vlastita sredstva

vlastita sredstva kreditnih institucija i investicijskih fondova koja imaju ograničenu mogućnost pokrića kapitalnih zahtjeva i dijele se po stupnju izloženosti rizicima u dvije kategorije, a koje odgovaraju drugomu i trećem stupcu dopunskoga kapitala u međunarodnome kapitalnom okviru

pravo