struna tražilica

image shadow

valna funkcija

rješenje Schrödingerove jednadžbe za kvantnomehaničku česticu čiji kvadrat iznosa iskazuje gustoću vjerojatnosti da će se čestica naći u djeliću prostora

fizika

valna jednadžba

parcijalna diferencijalna jednadžba drugoga reda koja povezuje elongaciju, položaj točke u elastičnome sredstvu ili na žici, vrijeme i brzinu širenja mehaničkoga vala

fizika

valna optika

grana optike koja uzima u obzir valnu prirodu svjetlosti

fizika

valna priroda materije

tumačenje prema kojemu sve elementarne čestice od kojih se sastoji materija, uz čestična, imaju i valna svojstva

fizika

valni broj

veličina koja je razmjerna recipročnoj vrijednosti valne duljine, jednaka je omjeru kružne frekvencije i brzine vala

fizika

valni niz

niz uzastopnih valnih impulsa pravilnoga ili nepravilnoga oblika koji putuje valnim sredstvom

fizika

valni paket

prostorno ograničen valni poremećaj koji je sastavljen od niza superponiranih valova bliskih susjednih valnih duljina

fizika

valni vektor

vektor kojim se opisuje smjer širenja vala

fizika

valno-čestična dvojnost

svojstvo tvari da iskazuje valna i čestična svojstva

fizika

valovi gustoće naboja

spontano pretvaranje jednolike gustoće elektronskoga plina u periodički moduliranu strukturu pri vrlo niskoj temperaturi u određenim metalnim spojevima

fizika