struna tražilica

image shadow

savršeni kristal

kristal sa savršenom prostornom periodičnošću strukturnih motiva

fizika

Scherrerova jednadžba

jednadžba koja pokazuje da je veličina kristalita obrnuto razmjerna širini difrakcijske linije na polovici visine korigirane zbog instrumentalnoga proširenja

fizika

Schottkyjev defekt

defekt koji se sastoji od praznoga mjesta u kristalu i atoma koji se pomaknuo s toga mjesta na površinu kristala, u granicu zrna ili u dislokaciju

fizika

Schrödingerova jednadžba

temeljna jednadžba kvantne mehanike čijim se rješavanjem dobivaju svojstvene energije stacionarnih stanja i pripadne valne funkcije s pomoću kojih se predviđa ponašanje nerelativističkih atomskih i subatomskih čestica podvrgnutih djelovanju sila

fizika

Schwarzschildov polumjer

polumjer crne rupe, karakterističan je za tijelo koje se urušilo zbog gravitacijskih sila

fizika

Schwarzschildovo rješenje

rješenje jednadžba opće teorije relativnosti za sfernu raspodjelu tvari koje uključuje postojanje crnih rupa

fizika

scintilacijsko brojilo

brojilo fotona ionizirajućega zračenja

fizika

sedlo

točka u kojoj je tijelo na koje djeluju konzervativne sile, s obzirom na pomak uzduž jedne koordinatne osi, u minimumu potencijalne energije, a s obzirom na pomak u smjeru druge osi, u maksimumu potencijalne energije

fizika

Seebeckov efekt

uspostava električnoga napona između spojišta dvaju metala, metalnih slitina ili poluvodiča ako su ta spojišta pri različitim temperaturama

fizika

sekunda

osnovna jedinica sustava SI za vrijeme

temeljne tehničke znanosti