struna tražilica

image shadow

paralelogram sila

grafički prikaz s pomoću kojega se zbroj dviju sila određuje kao dijagonala paralelograma koji tvore te dvije sile

fizika

paralelopiped

geometrijsko tijelo omeđeno sa šest paralelograma

matematika

paramagnetična tvar

tvar čija je magnetska susceptibilnost malo veća od nule

fizika

paramagnetizam

pojave i zakoni povezani sa svojstvima paramagnetičnih tvari

fizika

parametar

veličina u matematičkome iskazu nekoga fizikalnog zakona koja je u nekom posebnom slučaju stalna, ali za različite slučajeve poprima različite vrijednosti

fizika

parametar brzine

bezdimenzijska veličina koja je izražena omjerom brzine čestice i brzine svjetlosti u vakuumu

fizika

parametar rešetke

brid ili kut između bridova jedinične ćelije kristalne rešetke

fizika

parametar sudara

udaljenost mirnoga tijela od pravca gibanja tijela koje mu se približava pri nečeonome sudaru

fizika

parametar uređenja

mjera uređenja kristalne tvari

fizika

parametarska jednadžba staze

opis staze čestice u kojemu su komponente vektora položaja x, y i z zadane s pomoću vremena t koje ima ulogu parametra

fizika