struna tražilica

image shadow

magnetni

koji se odnosi na permanentni magnet

fizika

magnetodijagnostika

skup medicinskih dijagnostičkih metoda koje se temelje na mjerenju magnetskih polja prouzročenih električnim poljima u ljudskome tijelu

fizika

magnetoencefalografija

medicinska dijagnostička metoda koja se temelji na mjerenju magnetskoga polja prouzročenoga električnom aktivnošću mozga

fizika

magnetohidrodinamika

grana fizike koja proučava međudjelovanje magnetskih polja i vodljivih fluida

fizika

magnetokalorijski učinak

temperaturna promjena tvari prouzročena promjenom vanjskoga magnetskog polja

fizika

magnetokardiografija

medicinska dijagnostička metoda koja se temelji na mjerenju magnetskoga polja prouzročenoga električnom aktivnošću srca

kliničke medicinske znanosti

magnetometar

kompas kojim se uspoređuju magnetska polja

fizika

magneton

veličina s pomoću koje se iskazuju atomski, molekulski ili nuklearni magnetski momenti

fizika

magnetooptička pojava

promjena optičkih svojstava tvari prouzročena promjenom vanjskoga magnetskog polja

fizika

magnetootpor

svojstvo tvari da joj se mijenja električni otpor kad se stavi u vanjsko magnetsko polje

fizika