struna tražilica

image shadow

gama-zračenje

elektromagnetsko zračenje visoke energije koje potječe iz atomske jezgre, s valnim duljinama manjima a frekvencijama većima od onih za rendgensko zračenje

fizika

gaus

jedinica sustava CGS za gustoću magnetskoga toka

fizika

Gaussov zakon za električno polje

zakon koji kaže da je tok vektora električnoga pomaka kroz zamišljenu zatvorenu plohu jednak ukupnomu zbroju svih naboja koji se nalaze unutar te plohe

fizika

Gaussova aproksimacija

aproksimacija za tanke leće i zrcala maloga otvora koja pri konstrukciji slike uzima u obzir samo paraaksijalne zrake

fizika

Gay-Lussacov zakon

jednadžba za idealni plin koja opisuje linearnu promjenu obujma pri porastu temperature, pritom je omjer obujmova jednak omjeru termodinamičkih temperatura

fizika

Geiger-Müllerovo brojilo

uređaj za detekciju ionizirajućega zračenja sastavljen od cijevi ispunjene plinom pri niskome tlaku u kojoj se između tanke središnje žice i cilindričnoga plašta cijevi nalazi jako električno polje

fizika

Geisslerova cijev

plinska izbojna cijev kojom se pokazuju svjetlosni učinci prolaska struje kroz razrijeđeni plin

fizika

generacija

skupina elementarnih čestica u standardnome modelu unutar koje čestice imaju različite okuse i različite mase ali jednako međudjelovanje

fizika

generator izmjeničnoga napona

uređaj koji mehaničku energiju rotacije pretvara u izmjenični električni napon s periodičnom ovisnošću o vremenu

fizika

geometrijska optika

grana optike koja zanemaruje valnu prirodu svjetlosti, a optičke pojave objašnjava s pomoću svjetlosnih zraka

fizika