struna tražilica

image shadow

faktor refleksije

bezdimenzijska veličina koja je jednaka omjeru toka reflektiranoga zračenja i ukupnoga upadnog toka

fizika

faktor snage

omjer i prosječne radne snage i prividne snage u krugu izmjenične struje koji je određen kao kosinus faznoga pomaka između napona i struje

fizika

faktor transmisije

bezdimenzijska veličina jednaka omjeru toka transmitiranoga zračenja i ukupnoga upadnog toka

fizika

faktor višekratnosti

faktor u izrazu za intenzitet difraktiranog snopa koji uzima u obzir broj ekvivalentnih skupova mrežnih ravnina u kristalu

fizika

faktor zračivosti

omjer zračivosti zračeće površine i zračivosti idealnoga zračila u istome smjeru i pod jednakim okolnostima

interdisciplinarne prirodne znanosti

faktorijel

umnožak svih uzastopnih prirodnih brojeva od 1 do n

matematika

farad

jedinica sustava SI za električni kapacitet

fizika

Faradayev kavez

tanka zatvorena ljuska od metala ili metalne mreže na kojoj se električni naboj razmješta tako da je unutarnje električno polje jednako nuli bez obzira na vanjska polja i naboje

fizika

Faradayev zakon elektromagnetske indukcije

zakon elektromagnetizma prema kojemu se na krajevima zatvorene vodljive petlje kroz koju prolazi promjenjivi magnetski tok inducira elektromotorni napon koji je razmjeran brzini promjene toka

fizika

Faradayeva konstanta

konstanta koja je jednaka umnošku Avogadrove konstante i elementarnoga naboja i ima važnu ulogu u Faradayevim zakonima elektrolize

fizika