struna tražilica

image shadow

zasićena kalomelna elektroda

kalomelna elektroda u kojoj je elektrolit zasićena otopina kalijeva klorida

kemija

zasićena otopina

otopina u kojoj je koncentracija otopljene tvari u ravnoteži s koncentracijom neotopljene tvari pri određenoj vrijednosti temperature i tlaka

kemija

zasićene masne kiseline

masne kiseline koje sadržavaju lance ugljikovih atoma međusobno vezanih jednostrukom kovalentnom vezom

kemija

zasićeni triacilgliceroli

triacilgliceroli koji sadržavaju zasićene masne kiseline

kemija

zasićeni ugljikovodici

ugljikovodici koji sadržavaju samo jednostruke veze ugljik-ugljik

kemija

zasićenje komore

postizanje jednolike razdiobe para pokretne faze u komori za razvijanje prije kromatografskoga procesa

kemija

zasjenjena konformacija

prostorni odnos atoma ili funkcijskih skupina na dvama međusobno vezanim ugljikovim atomima koji su međusobno najbliži

kemija

zastavne veze

veze s dvama atomima prstena koji leže izvan ravnine koja sadržava preostala četiri atoma, a položene su gotovo okomito na tu ravninu

kemija

zemnoalkalijski metali

kemijski elementi 2. skupine periodnoga sustava elemenata s oksidacijskim brojem +2

kemija

zeoliti

alumosilikati svojstvene strukture te izraženih adsorpcijskih i ionoizmjenjivačkih svojstava

temeljne tehničke znanosti