struna tražilica

image shadow

naknadno taloženje

taloženje smetnje na površinu primarnoga taloga zbog razlike u topljivosti

kemija

nakupljanje

proces nastajanja i rasta nakupina koji vodi do odjeljivanja faza nastajanjem taloga veličine čestica iznad koloidne čestice

kemija

nanočestica

čvrsta čestica promjera manjega od 100 nm

kemija

nanofiltracija

tlačni membranski proces koji se rabi za mekšanje vode te uklanjanje teških metala i organskih zagađivala iz otpadnih voda

kemija

nanoosjetnici

biološki ili kemijski osjetnici koji daju informaciju o svojstvima nanočestica

temeljne tehničke znanosti

nanos

tvar izlučena na površinu elektrode tijekom elektrolize

kemija

nanosač uzorka

brizgalica kojom se u plošnoj kromatografiji uzorak nanosi na podlogu

kemija

napad s prednje strane

nukleofilna supstitucijska reakcija kod koje nukleofil napada ugljikov atom na koji je vezana odlazeća skupina sa strane odlazeće skupine, što dovodi do zadržavanja konfiguracije na napadnutome ugljikovu atomu

kemija

napad sa stražnje strane

nukleofilna supstitucijska reakcija kod koje nukleofil napada ugljikov atom na koji je vezana odlazeća skupina sa strane suprotne položaju odlazeće, što dovodi do inverzije konfiguracije na napadnutome ugljikovu atomu

kemija

napon razlaganja

minimalni vanjski napon struje potreban za početak elektrolize

kemija